Stt Huyện T E O R I Tổng điểm Hệ số đồng bộ
1 Thành phố Tuy Hòa 12 12 8 6 3 41 0.39
2 Thị xã Đông Hòa 23 19 12 12 8 74 0.73
3 Huyện Phú Hòa 14 14 9 10 4 51 0.49