Stt Ngành T E O R I Tổng điểm Hệ số đồng bộ
1 Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 20 12 12 5 2 51 0.45
2 Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 23 19 12 12 8 74 0.73
3 Sản xuất kim loại 11 12 8 6 3 40 0.38
4 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 14 14 9 10 4 51 0.49