Địa chỉ:

Số 08, đường Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại:

0257 3842650